Ваша и наша школа

Школа и школски објекти

Р.бНамена просторијеБројПовршинаОпрема
1Учионице опште намене11551,81Да
2Радионица за кројаче172,68Да
3Кабинети6331,84Да
4Припремна оделења339,17Да
5Лабораторије3335,27Да
6Салони358,21Да
7Фискултурна сала1486,29Да
8Библиотека198,41Да
9Остале просторије57822,15Да
УКУПНО862,795,83

Школско двориште је заједничко са Академијом струковних студија Шабац и обухвата велику зелену површину са спортским теренима и местима за рекреацију.

Опрема и наставна средства

Опремљеност наставним средствима се разликује у зависности од подручја рада и групе унутар подручја рада .

У подручју рада – Хемија, неметали и графичарство опремљеност наставним средствима је побољшана, средства су савременија, а нарочито лабораторије имају опрему за највећи број вежби тј. анализа. Улажемо велике напоре како личним средствима тако и у сарадњи са локалном самоуправом и родитељима да обезбедимо сваке школске године неко ново наставно средство или постојеће да осавременимо.            

          Код текстилства и кожарства опремљеност машинама за практичну наставу је изузетна јер смо се у протеклом периоду верификовали за проширену делатност у том подручју радa и у наредном периоду треба да будемо верификовани за образовни профил модни кројач.

Опремљеност наставним средствима подручја рада Личних услуга је сасвим добра и сваке школске године се набављају нова савремена средства за практичну наставу, као и пратећи декор салона.