О школи

Распореди

Извештаји о пословању школе 2022/23

Мисија

Мисија наше школе је да образујемо ученике који су компетентни за подручје рада хемије, неметала и графичарства, личних услуге као и за текстилство и кожарство. Оспособљавамо ученике за успешну примену стечених знања у практичном раду, али и за даљи наставак школовања. Негујемо интерактивну атмосферу у којој учимо једни од других. Стварамо и одржавамо сигурне и безбедне услове живота и рада у школи. Негујемо сарадњу са родитељима ученика, локалном заједницом, социјалним партнерима и другим школама у окружењу

Визија

Школу будућности креирамо као материјално и технички опремљену да може одговорити савременим кретањима у 21. веку. Наставни планови иновирамо и усмеравамо на развој свих кључних компетенција, општих и специфичних као и предметних. Унапређујемо начине оцењивања и праћења постигнућа ученика као и дневну подршку ученицима. Планом уписа школа одговора на потребе тржишта рада, привредних субјеката и околних општина за одређеним профилима. Негујемо индивидуалан приступ сваком ученику и, на тај начин, припремамо их за активно учешће у друштву.

Реч директора школе

Стручна хемијска и текстилна школа Шабац је школа са различитим образовним профилима која нуди стицање квалитетног знања кроз наставне и ваннаставне активности. У складу са тим у претходној школској години смо, као и ранијих година, успешно припремали ученикe за виши степен обрзовног процеса, подстицали креативност, лични развој ученика и наставника, неговали свест о правима и одговорностима, али и оспособљавали ученике за самосталан рад и живот. Следили смо визију напредовања школе у правцу даљег развоја, увођења система квалитета, остваривања сарадње са социјалним партнерима и праћења њихових потреба за кадровима уз иновирање постојећих и развијање нових образовних профила.

Приоритет и у школској 2023/24. години је да школа oстане интересантна и занимљива за ученика а инспиративна за наставнике. Заједно са свим запосленим створамо модерну и савремену школу, са развијеном тимском структуром рада која, поред добре техничке опремљености, акценат ставља на развој људских ресурса. Планирајући развој школе у нареднoј школској години, трудићемо се да будемо иновативнији, али и реални и да не изневеримо очекивања свих оних који верују у нас.

                                                                             Проф.  Влада Кекић

Историјат

Стручна хемијска и текстилна школа у Шапцу почела је са радом давне 1947 године и од тада неколико пута мењала назив у складу са оријентацијом и наставним плановима. Одлуком тадашњег Министарства лаке индустрије као Индустријска школа са хемијским и металским смером. Први План и програм рада израдило је Министарство лаке индустрије и имао је два дела: теоријски и практични. Индустријска школа је била трогодишња и интернатског типа. Од 1959 године школа добија нову зграду, лабораторије и радионице и прераста у Средњу техничку школу. Од тада школа функционише као средња стручна школа са малим променама у подручјима рада и образовним профилима.

Школа данас

СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА је верификована за обављање делатности средњег образовања и васпитања за образовне профиле решењима Министарства просвете број 022-05-223/94-03 од 06. 04. 1994., 022-5-223/94-03 од 07. 09. 1999. и 022-5-223/94-03 од 08. 03.2006. године. Школа је уписана у судски регистар код Трговинског суда у Ваљеву  број регистарског улошка је 5-141-00 oд 15. 07. 2003. год.

Решењем Министарства просвете број 022-5-00223/94-03 од 14. 04. 2009. године школа је добила сагласност за обављање проширене делатности у подручју рада Текстилство и кожарство, а решењем број 022-05-0023/94-03 од 19. 11. 2010. верификацију за образовни профил педикир-маникир у подручју рада личне услуге.

Решењем Министарства просвете и науке број 022-05-00223/94-03 од 11. 03. 2019. године школа је добила верификацију за образовни профил техничар за рециклажу  и Решењем број 022-05-223/94-03 од 30. 08. 2018. године, верификацију за образовни профил модни кројач у подручју рада текстилство и кожарство.

Управа школе:

Директор школе: Проф. Влада Кекић;

Секретар школе: Ружица Симић;

Лице за заштиту података о личности: Наташа Достанић

Координатори практичне наставе: Мирјана Лекић и Саво Видаковић;

Школски психолог: Сњежана Јовановић;

Школски педагог: Сњежана Јовановић;

Библиотекари: Мирјана Ненадовић

Референт за ванредне ученике и благајник: Бобан Милетић,

Рачуноводство и финансије: Слободан Трнинић.